Chào mừng!

Chúng tôi thờ phượng trong nhà nguyện của Nhà thờ Trưởng lão Cộng đồng Pleasant Hills lúc 10:30 sáng Chủ nhật.

Vui lòng tham dự với chúng tôi!

 

 

Thờ Phượng Trong Chủ Nhật Nay

Chúng tôi thờ phượng trong nhà nguyện của Nhà thờ Trưởng lão Cộng đồng Pleasant Hills lúc 10:30 sáng Chủ nhật.

Vui lòng tham dự với chúng tôi!

 

 

Thờ Phượng Trong Chủ Nhật Nay

Sứ Mệnh Hội Thánh

Chúng tôi thờ phượng trong nhà nguyện của Nhà thờ Trưởng lão Cộng đồng Pleasant Hills lúc 10:30 sáng Chủ nhật.

Vui lòng tham dự với chúng tôi!

 

 

Trang Hinh Ảnh